Privacy Verklaring Huisartsen Gelderse Vallei B.V.

Disclaimer & Privacy

Op deze pagina vindt u de disclaimer en de privacyverklaring van Huisartsen Gelderse Vallei. Onderaan vindt u onze contactgegevens.

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting 

Hoewel we bij het maken en onderhouden van deze website zo zorgvuldig mogelijk zijn, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. Huisartsen Gelderse Vallei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Verwijzingen

Een aantal links (verwijzingen) op deze website leidt naar informatiebronnen die door andere organisaties worden beheerd en waarover Huisartsen Gelderse Vallei geen controle heeft. Hoewel we deze links met zorg hebben uitgekozen, kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen. 

Privacy

Bij Huisartsen Gelderse Vallei - en specifiek voor de huisartsenpost en de ketenzorg - worden gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de zorg aan patiënten. Wij vinden het belangrijk om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van al die gegevens te waarborgen.

Met deze verklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we vastleggen en hoe we daarmee omgaan. Hiermee voldoet Huisartsen Gelderse Vallei aan bepalingen uit o.a.de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We raden u dan ook aan om deze verklaring aandachtig door te nemen. 

Doeleinden en Grondslag van de verwerking

Huisartsen Gelderse Vallei is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel vanuit Huisartsenpost Gelderse Vallei als vanuit de Ketenzorg Gelderse Vallei, POH GGZ B.V. en Gelderse Vallei Academie. Hieronder vindt u de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, inclusief de wettelijke grondslag: 

 1. Voor het leveren van zorg, zowel acuut (Huisartsenpost) als chronisch (Ketenzorg), en de administratieve en financiële afhandeling hiervan; 
 2. Voor het afhandelen van vragen of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail; 
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit; 
 4. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten; 
 5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Huisartsen Gelderse Vallei rust; 
 6. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten. 

Alle medewerkers van Huisartsen Gelderse Vallei en onderliggende onderdelen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben de wettelijke verplichting vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Dit houdt onder andere in dat zij uw gegevens niet mogen delen met derden, tenzij u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wettelijke voorschriften of bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als er gevreesd wordt voor ernstig gevaar van uw gezondheid, kunnen ervoor zorgen dat uw gegevens gedeeld moeten worden. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de EER. 

Persoonsgegevens

Huisartsen Gelderse Vallei gebruikt voor haar dienstverlening de volgende persoonsregistratie:

 • Patiëntinformatie van de huisartsenposten, zowel persoonsgegevens als medische gegevens; 
 • Patiëntinformatie van de ketenzorg, zowel persoonsgegevens als medische gegevens; 
 • Gespreksopname van het triageproces binnen Huisartsenpost Gelderse Vallei, t.b.v. kwaliteit en veiligheid; 
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres t.b.v. het beantwoorden van vragen en het opvolgen van klachten, complimenten en suggesties. 
 • Naam, adres, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), opleidingen en persoonlijke eigenschappen t.b.v. het sollicitatieproces; 
  • Bij indiensttreding worden de persoonlijke gegevens zoals een kopie identiteitsbewijs (en hiermee BSN), bankrekeningnummer (t.b.v. bijvoorbeeld gemaakte reiskosten) en kopieën van diploma’s toegevoegd aan bovenstaande gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Daarnaast heeft u het recht om uw gegeven toestemming in te trekken. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de contactgegevens onderaan deze pagina). 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Huisartsen Gelderse Vallei bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens. 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden door websites op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites de bezoekers kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat u gebruikt. Wij plaatsen en gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: 

Analytische cookies: Voor het verzamelen van informatie en het analyseren van statistieken om de ervaring op onze website te verbeteren. 

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen van onze websitebezoekers, om een beeld te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Middels deze informatie kunnen wij de ervaring op de website verbeteren. Hiervoor wordt onder andere uw IP-adres verzameld. Dit kan een persoonsgegeven zijn en om die reden hebben wij ingesteld dat Google uw IP-adres geanonimiseerd gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Gegevensverzameling voor remarketing en advertenties is uitgeschakeld. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Organisatie en Functionaris Gegevensbescherming

Huisartsen Gelderse Vallei beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming. Indien u inzage wilt in uw persoonsgegevens en deze wilt laten aanvullen, corrigeren of verwijderen dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via (0318) 20 08 60 of per mail. U kunt vragen naar Joep Scheltinga. 

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen dan kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Joep Scheltinga via (0318) 20 08 60 of per mail. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.