Pop mobiliteit

Missie en visie

De huisartsenzorg is de afgelopen jaren flink veranderd. De zorgvraag verschuift richting chronische zorg en mensen met problemen op meerdere gebieden.

Contacten via e-mail en apps worden voor de huisarts en patiënt steeds normaler. Er zijn meer medewerkers in de praktijk (waarnemers, managers, praktijkondersteuners en praktijkassistentes) die taken overnemen. Er zijn nog maar weinig solopraktijken. Dit proces gaat de komende jaren door.

Het zorgstelsel verandert

Niet alleen de huisartsenzorg verandert. Het hele zorgstelsel is in beweging. De overheid heeft gekozen voor een zorgstelsel waarin de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal staat, de eerstelijnszorg veel op moet vangen en waarin de kosten gemaximeerd worden. Dit betekent dat we te maken krijgen met veranderingen in de (huisartsen)zorg die vragen om een samenhangend antwoord.

Missie

De huisarts geeft met plezier en enthousiasme inhoud aan de huisartsenzorg in de praktijk en in zijn samenwerkingsverband (7 dagen per week, 24 uur per dag). Hij is in staat om binnen de vele externe ontwikkelingen de controle te behouden en maakt daarbij gebruik van inspirerende en overtuigende voorbeelden. Hierdoor levert hij goede en samenhangende huisartsenzorg op maat, dichtbij de patiënt. 

5 kernthema’s centraal in strategisch beleid

Ter versterking van de positie van de huisarts en de huisartsenzorg gaan wij ons de komende jaren in onze activiteiten richten op 5 kernthema’s, namelijk: 

  1. Arbeidsmarkt 
  2. ICT/informatie-uitwisseling 
  3. Corebusiness huisartsenzorg 
  4. Financiële randvoorwaarden 
  5. Mandatering/representatie

Visie

De huisarts(enzorg) en Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) hebben een sterke centrale positie in het regionale zorgveld. De huisarts maakt deel uit van het lokale en regionale zorgnetwerk. Daarmee kan hij probleemloos digitale (patiënten)informatie delen en inzien, zodat elke zorgverlener zijn taken uitstekend kan vervullen. Patiënten beschikken over hun eigen dossier. 

Regionaal maken de huisartsen binnen HAGV afspraken over de belangrijkste zaken van de huisartsenzorg. Deze sluiten aan op de standpunten van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de lopende opnieuw vast te stellen betekenis van de huisartsenzorg. Vanuit dit kader zorgt HAGV ervoor dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt verleend door de juiste zorgverlener. 

Activiteiten die niet tot de belangrijkste zaken behoren worden overgedragen aan de juiste ketenpartners in de eerste of tweede lijn of het sociale domein. Dit zorgt ervoor dat inwoners van de Gelderse Vallei erop kunnen rekenen dat zij zorg dichtbij huis ontvangen waar het kan en centraal als het moet. De verantwoordelijkheid van de huisarts blijft zo ook afgebakend en realistisch. Dit is nodig voor de huisarts en voor alle betrokken partijen, zoals samenwerkingspartners en financiers. Huisartsen vervullen een gids- en coachfunctie naar de patiënt, die in toenemende mate regie neemt in zijn gezondheid(gegevens). Waar mogelijk beslissen zij samen. 

We werken samen met belangrijke partners, zoals de (georganiseerde) patiënt, de zorgverzekeraar(s), de gemeentes, de VenVT-instellingen en Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). In de gesprekken over financiering van zorg met verzekeraar(s) en gemeentes wordt gestreefd naar maximale flexibiliteit voor de huisartsen en meerjarenafspraken.

Mensen werken graag in de huisartsenzorg. Voor de medewerkers zijn er veel mogelijkheden voor verschillende taken en specialisatie. Via HAGV zijn aantrekkelijke combinatiecontracten mogelijk die aansluiten op de levensfase van medewerkers. 

Wij houden actief contact met alle huisartsen en huisartsenpraktijken. Extra aandacht gaat uit naar jonge huisartsen, zodat ook zij zich betrokken voelen bij HAGV en de regionale ontwikkelingen. Praktijkondersteuners en praktijkmanagers kunnen deelnemen aan eigen netwerken gericht op kennisdeling en het uitwisselen ervaringen.